Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Viên chức muốn nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo?

Bạn đọc có email hungdangx@xxx hỏi: Tôi là viên chức được cơ quan cử đi học nâng cao trình độ ở nước ngoài 2 năm. Theo cam kết, sau khi học xong, tôi sẽ làm việc tại cơ quan ít nhất 4 năm. Hiện tại, sau khi hoàn thành chương trình học, tôi đã làm việc tại cơ quan được 3 năm.

Tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì có phải bồi thường chi phí đào tạo không? Cơ quan đưa ra lý do chưa tìm được người thay thế nên chưa giải quyết cho tôi nghỉ việc có đúng không?

Luật gia Sa Thị Mỹ Hạnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 3 Điều 35 Luật Viên chức 2010 quy định về trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng như sau:

3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

Mặt khác, tại Điểm b Khoản 2 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định 29/2012/NĐ-CP) quy định điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo như sau:

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

Đồng thời, tại Điểm c Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định đối tượng đền bù chi phí đào tạo bao gồm:

c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Về vấn đề giải quyết thôi việc đối với viên chức, tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định như sau:

2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

Nếu bạn thôi việc khi chưa làm đủ thời gian đã cam kết thì sẽ phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định. Đơn vị có thể chưa giải quyết thôi việc cho bạn nếu chưa bố trí được người thay thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>