Xác định ngày ưu tiên của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp?

Xác định ngày ưu tiên của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp?

Câu hỏi

Căn cứ tại Điểm 13.5 Thông tư số 01/2007/TT- BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp thì việc xác định ngày ưu tiên của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định gì?

Trả lời

Thứ nhất: Nếu đơn không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên hoặc mặc dù đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên nhưng không được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận, thì đơn được coi là không có ngày ưu tiên.

Thứ hai: Nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, ngày ưu tiên (hoặc các ngày ưu tiên) là ngày nêu trong yêu cầu nói trên và được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận.

Thứ ba: Việc xác định ngày ưu tiên theo yêu cầu hưởng quyền ưu tiên dựa trên đơn (các đơn) đầu tiên đã nộp tại Việt Nam tuân theo nguyên tắc quy định tại Điều 91 của Luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của người nộp đơn sẽ được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước Thành viên của Công ước Paris và đơn đó có chứa phần tương ứng với yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;

– Đơn đăng ký được nộp trong thời hạn sau đây kể từ ngày nộp đơn đầu tiên: sáu tháng đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu, mười hai tháng đối với đơn đăng ký sáng chế;

– Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Nghĩa là, đối với yêu cầu hưởng quyền ưu tiên được xác định trong đơn yêu cầu thì ngày ưu tiên chỉ được chấp nhận nếu đơn đáp ứng được những điều kiện nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

Điểm 13.5 Thông tư số 01/2007/TT- BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Give a Comment