Xử lý khoản vay của bên bảo lãnh?

Xử lý khoản vay của bên bảo lãnh?

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi về bảo lãnh khoản vay tại ngân hàng, việc bảo lãnh được quy định như thế nào?khi bên vay không thanh toán khoản nợ thì việc xử lý khoản vay của bên bảo lãnh như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. (căn cứ tại Điều 335 Luật dân sự 2015).

Căn cứ theo quy định trên việc bảo lãnh là sự cam kết với bên nhận bảo lãnh, thực hiện nghĩa vụ thay nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh. Dựa trên cơ sở thỏa thuận để xác lập về việc bảo lãnh, khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Theo Điều 47 Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, có quy định về xử lý tài sản của bên bảo lãnh, như sau:

Việc xử lý tài sản của bên bảo lãnh được thực hiện như sau:

+ Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì tài sản cầm cố, thế chấp được xử lý theo quy định tại Chương IV.

+ Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về việc cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì bên bảo lãnh phải giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên nhận bảo lãnh xử lý theo yêu cầu của bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu bên bảo lãnh không giao tài sản thì bên nhận bảo lãnh có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

+ Tại thời điểm xử lý tài sản của bên bảo lãnh nếu bên bảo lãnh không có tài sản để xử lý hoặc khoản tiền thu được từ việc xử lý tài sản không đủ thanh toán nghĩa vụ được bảo lãnh thì trong phạm vi nghĩa vụ được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải giao tài sản có được sau thời điểm xử lý cho mình để tiếp tục xử lý.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì trường hợp xử lý khoản vay của bên bảo lãnh nếu trường hợp bên vay không thực hiện được khả năng thanh toán thì bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình traong phạm vi nghĩa vụ bào lãnh đã thực hiện, trừ các trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Căn cứ pháp lý

Điều 47 Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm.

Điều 335 Luật dân sự 2015

Give a Comment