Xử lý nhà thầu có vi phạm pháp luật trước khi ký kết hợp đồng

Xử lý nhà thầu có vi phạm pháp luật trước khi ký kết hợp đồng

Câu hỏi:

Cho hỏi Luật sư trường hợp sau bên mời thầu và chủ đầu tư xử lý như sau có đúng với quy định của Pháp luật không. Tham gia dự thầu có 03 nhà thầu: A, B,C. Sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu thì kết quả là nhà thầu A trúng thầu và chủ đầu tư đã ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đã thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến các nhà thầu tham gia dự thầu (nhà thầu B xếp hạng 02, nhà thầu C không đủ điều kiện năng lực để xếp hạng). Trong quá trình ký kết hợp đồng thì nhà thầu A bị cơ quan chức năng thông báo là có vi phạm pháp luật và chủ đầu tư đã không ký kết hợp đồng với nhà thầu A và mời nhà thầu B đến thương thảo ký kết hợp đồng. Làm như vậy có đúng không? Trân trọng cám ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Bạn chưa nói rõ trong quá trình ký kết hợp đồng thì nhà thầu A bị cơ quan chức năng thông báo là có vi phạm pháp luật vậy vi phạm pháp luật ở đây là như thế nào? Căn cứ Khoản 11 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định về việc xử lý một số tình huống trong đấu thầu như sau:

– Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì không được phép chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm để thay thế nhà thầu mới, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu; trong thông báo phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, tên nhà thầu được chỉ định trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu.

– Trường hợp tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu trúng thầu không đáp ứng điều kiện về năng lực kỹ thuật, tài chính quy định tại Khoản 2 Điều 64 của Luật Đấu thầu thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng. Trong trường hợp này, nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải khôi phục lại hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu trong trường hợp hồ sơ dự thầu hết hiệu lực và bảo đảm dự thầu của nhà thầu đã được hoàn trả hoặc giải tỏa. Điều kiện ký kết hợp đồng như sau:

+ Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

+ Tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

+ Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp một dự án có 3 nhà thầu tham gia, sau khi đánh giá hồ sơ thì nhà thầu A trúng thầu, nhà thầu B xếp hạng 2, nhà thầy C không đủ điều kiện năng lực để xếp hạng. Trong quá trình ký kết hợp đồng, nhà thầu A bị điều tra và có kết luận vi phạm pháp luật, nếu có vi phạm trong quá trình làm hồ sơ mời thầu, hay trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu,… thì chủ đầu tư có quyền không ký kết hợp đồng với nhà thầu A, lựa chọn mới nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng. Nhà thầu B được mời vào thương thảo hợp đồng phải thực hiện khôi phục lại hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu trong trường hợp hồ sơ dự thầu hết lực và bảo đảm dự thầu của nhà thầu đã được hoàn trả hoặc giải tỏa.

Give a Comment