Xử lý vi phạm hành chính khi có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự?

Xử lý vi phạm hành chính khi có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự?

Câu hỏi

Một người anh của tôi thực hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, và bị cơ quan công an ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên anh tôi không thực hiện việc nộp phạt tại kho bạc theo quy định. sau này anh tôi có được xóa tiền sự không, nếu có thì sau bao lâu mới được xóa. Hay nếu không thực hiện việc nộp phạt thì không bao giờ được xóa.

Nội dung:

Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính:

“1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.”

Như vậy, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính mà không tái phạm nữa thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.Tuy nhiên trong trường hợp này do anh bạn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định nên sẽ không được xóa tiền sự, vì thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính chỉ được tính từ thời điểm sau 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và không tái phạm.

Give a Comment