Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Câu hỏi

Theo quy định tại Điều 103 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu gì?

Luật sư tư vấn

Trước hết, tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Cụ thể, phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;

– Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại;

– Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.

Thêm nữa, phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm mới, khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết và bộ ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Điều 103 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Give a Comment