Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu?

Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu?

Câu hỏi

Theo quy định tại Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì đơn đăng ký nhãn hiệu phải đáp ứng các yêu cầu gì?

Trả lời

Thứ nhất: Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Thứ hai: Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Thứ ba: Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

Thứ tư: Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;

– Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;

– Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;

– Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;

– Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

Thứ năm: Đối với quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;

– Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;

– Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;

– Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

– Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

Căn cứ pháp lý:

Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Give a Comment